00:00:00

» ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น

 

สภาพพื้นที่ศึกษา

       จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 101 - 103 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 445 กิโลเมตร มีพื้นที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 ล้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ          ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู

  • ทิศใต้              ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

  • ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม

  • ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น

       ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

ผังเมืองรวมฉบับที่ 432 (พ.ศ.2542) และร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
ที่มา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นพ.ศ.2558

 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

       ปี พ.ศ.2557 จังหวัดขอนแก่นแบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาล 66 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 62 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 158 แห่ง (ที่มา: สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2558)

สถิติสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 


สถิติสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 2

 

สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารของสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2557-2558)

หมายเหตุ : สถานีขนส่งผู้โดยสารของสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 เปิดใช้บริการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

 


สถิติสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น

 


สถิติท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น

 

ระบบขนส่งสาธารณะ

       ปัจจุบันมีรถโดยสารประจำทางสาธารณะที่ให้บริการภายในเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ประกอบด้วยรถโดยสารหมวด 4และมีบริการรถขนส่งมวลชนขอนแก่น สาย 24 ซึ่งรับส่งจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 เชื่อมต่อไปยังในเขตเมืองขอนแก่นโดยให้บริการทุกวัน และรถตู้ปรับอากาศ สาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น – เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

 


ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น

 

รถรับจ้างไม่ประจำทางในเขตเมืองขอนแก่น

       ในเขตเมืองขอนแก่น พบว่ามีรถรับจ้างไม่ประจำทางให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้โดยสารทั่วไปนิยมใช้บริการเนื่องจากมีรถให้บริการเป็นจำนวนมาก มีจุดให้บริการอยู่โดยรอบเมือง และในตำแหน่งสถานที่สำคัญ ๆ และสามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ดีกว่า

 


รถรับจ้างไม่ประจำทางในเขตเมืองขอนแก่น
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia