00:00:00

» วัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการ

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น

  • เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม(Environmental Impact  Assessment : EIA) และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการนำร่อง จำนวน 1 เส้นทาง

  • เพื่อศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอด (Transit – Oriented Development : TOD) และแผนการจัดระบบการจราจรโดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอดและพื้นที่ต่อเนื่องตลอดแนวเส้นทางโครงการนำร่อง

 

ขอบเขตงาน

  • งานส่วนที่ 1  วิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะของเมืองขอนแก่น

  • งานส่วนที่ 2  วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด โครงการนำร่อง จำนวน 1 เส้นทาง

  • งานส่วนที่ 3  จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีหรือจุดจอด (TOD) และแผนการจัดระบบการจราจรโดยรอบสถานีหรือจุดจอด

 
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia