00:00:00

» แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง TOD

 

        TOD หรือ Transit-Oriented Development เป็นรูปแบบการพัฒนาและจัดการเมืองหรือพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้เกิดความกระชับ (Compact) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use) 

 

เมืองที่ได้รับการพัฒนา TOD หรือเรียกว่าเมืองกระชับมักมีองค์ประกอบ ดังนี้

  • Core commercial area – พื้นที่ย่านการค้าหลัก แบบผสมผสาน  - ร้านค้า แหล่งบันเทิง ร้านอาหาร สำนักงาน
  • Residential area – พื้นที่ย่านพักอาศัย  อยู่ในรัศมีที่สามารถเดินถึงย่านการค้า และระบบขนส่งได้สะดวก ( ~ 10 นาที) มีรูปแบบที่พักอาศัยหลากหลาย
  • Public Uses – พื้นที่สาธารณะ เช่น  สวนสาธารณะ ลาน / พลาซา พื้นที่สีเขียว อาคารสาธารณะต่างๆ
  • Secondary Area -  ย่านพักอาศัยหนาแน่นน้อย / เบาบาง มีโครงข่ายทางเดินและจักรยาน และโครงข่ายถนนเชื่อมกับ พื้นที่หลัก

 

 

ที่มา : Calthorpe, P. (1993). The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream. New York: Princeton Architectural Press.

 

 

1. เมือง Orestad, Copenhagen ประเทศ Denmark

     โครงการ Orestadถูกออกแบบมาให้รองรับประชากรอยู่อาศัยประมาณ 20,000 คน ซึ่งจะอาศัยและทำงานภายในเมืองใหม่นี้ เมืองใหม่สามารถรองรับการจ้างงานได้มากถึง 80,000 คน เนื่องจากออกแบบให้ตั้งอยู่บนโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของโคเปนเฮเกน ทำให้ไม่เกิดปัญหาในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างเมืองใหม่กับส่วนอื่นๆของโคเปนเฮเกน ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองใหม่สามารถเดินทางสู่สนามบิน และสถานีรถไฟ ได้ในเวลาเพียง 6-7 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้รถไฟที่ผ่านเมืองนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้าม Oresund Bridge สู่เมือง Malmo ในประเทศสวีเดนได้อย่างสะดวกภายในครึ่งชั่วโมง

     Orestadแบ่งเป็นชุมชนหลักๆ ตามแนวเส้นทางรถไฟ คือ ชุมชนด้านเหนือ เป็นส่วนที่ได้รับการพัฒนามากที่สุด เป็นที่ตั้งของชุมชนอยู่อาศัยมากกว่า 1,000 หน่วย มีอาคารสาธารณะที่สำคัญ เช่น Concert Hall และเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ชุมชนเมือง Orestad  (Orestad City) เป็นย่านธุรกิจการค้า เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุม โรงแรม และ ย่านพักอาศัยหนาแน่นสูง ชุมชนด้านใต้ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ สำนักงาน และ อาคารพักอาศัยหนาแน่นปานกลาง-สูง อาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในพื้นที่เมืองใหม่ได้รับการออกแบบให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง

ความหลากหลายของประเภทที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง – สูง ใน Orestad
ที่มา: http://clausib.blogspot.com/2012/08/8-tallet-restad.html

 


 

ผังแสดงเมืองใหม่ Orestad(ซ้าย) 
ที่มา:http://www.e-architect.co.uk/copenhagen/orestad-2-0-development

โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแบบความหนาแน่นสูงในย่านกลางเมืองOrestad(ขวาบน) 
ย่านมหาวิทยาลัยใน Orestad(ขวากลาง - ล่าง)
ที่มา :http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98restad

 


 

ระบบขนส่งสาธารณะ (Metro Line) ที่เชื่อมต่อ Orestadกับส่วนอื่นๆของ Copenhagen
ที่มา: http://clausib.blogspot.com/2012/08/8-tallet-restad.html

 

 

2. เมือง Portland, OR  ประเทศสหรัฐอเมริกา

     เมืองปอร์ดแลนได้นำแนวคิด “Smart City”  มาใช้กับการกำหนดแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยเสาหลัก 5 ประการคือ

  • การกำหนดแนวเขตการพัฒนาหรือ การจำกัดพื้นที่การพัฒนา (Growth Boundaries) และ การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed Uses)
  • การเข้าถึงบริการสาธารณะ และการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง (Mobility and Accessibility)
  • การสร้างความหมายให้กับพื้นที่เมือง (Place Making and Community Building)
  • การให้ความสำคัญกับการฟื้นฟู รักษา อนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของเมือง (Ecological Restoration and Conservation)
  • การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชน พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชนแบะชุมชนต่อการพัฒนาเมือง (Community Capacity Building and Civic Engagement)

 

 

การพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานรอบแนวโครงข่าย MAX Light Rail ของ Portland, OR
ที่มา: http://www.streetsblog.org/2010/05/25/how-portland-sold-its-banks-on-walkable-development/

 


การพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานรอบแนว MAX ในย่านใจกลางเมือง Portland, OR
และการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนเดินในชุมชนชานเมือง Portland
ที่มา: http://www.ehabweb.net/portland/#.U7ekqJR_uSo
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia