00:00:00

» การมีส่วนร่วมของชาวขอนแก่น

  

 

ชาวขอนแก่นจะให้อะไรแก่โครงการนี้

       ชาวขอนแก่นประกอบไปด้วยประชาชนหลายภาคส่วนประกอบการงานอาชีพแตกต่างกัน ย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการแตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบหรือวางแผนใดๆจะตอบสนองและประสานประโยชน์ของทุกภาคส่วนได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชาวขอนแก่นทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศวัย

 

ท่านสามารถร่วมกำหนดอนาคตระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่นได้โดย

  • ให้ข้อมูล

  • สนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ศึกษา

  • ตอบการสัมภาษณ์

  • บอกความต้องการ

  • บอกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  • เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

  • ติดตามข่าวสารในโครงการ

  • กระจายข่าวสารที่ถูกต้อง

 

กิจกรรมการมีส่วมร่วมแนะนำโครงการ

วันที่ 4 เมษายน 2559

 

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

                 วันที่ 9 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรมการการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

               วันที่ 29 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน  2559

 
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia