00:00:00

» แนวทางการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค

 

  • ทางเลือกที่ 1 บริหารจัดการโดยภาครัฐ

 

 

 

  • ทางเลือกที่ 2 บริหารจัดการโดยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP)

 

 

 

  • ทางเลือกที่ 3 บริหารจัดการโดยภาคเอกชน

 
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia