00:00:00

» การสำรวจรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศและจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ


รูปที่ 1 พื้นที่การดำเนินงานโครงการ แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนขอนแก่น (สายเหนือ-ใต้)

 

กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

 • Digitized รูปแปลงที่ดิน ในเขตพื้นที่ 15x3 ตร.กม. จากข้อมูลแผนที่ภาษี

  • สร้างหมุดควบคุมสำหรับรองรับงานก่อสร้าง จำนวน 10 คู่ โดยดำเนินการรังวัดพิกัดหมุดควบคุมดังนี้

  • พิกัดทางราบ ด้วยวิธี Static GPS โดยโยงยึดเข้ากับหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร และของกระทรวงเกษตรฯ

  • พิกัดทางดิ่ง ด้วยวิธี Differential Leveling เกณฑ์งานชั้น 3 ตามมาตรฐาน FGDC 1984

 • รังวัดหมุดบังคับภาพและหมุดตรวจสอบ สำหรับงานข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศเพื่อใช้ในงาน UAV โดยใช้เทคนิค RTK GPS หรือดีกว่า (Rapid Static) จำนวน 400 หมุด

 • รังวัดจัดทำแผนที่มาตราส่วน 1: 1000 พร้อมด้วยค่า Contour Interval 50 cm เพื่อการออกแบบก่อสร้าง โดยใช้งานรังวัดสำรวจภูมิประเทศ รวมกับ งานรังวัดด้วยภาพถ่ายจาก UAV

 • งานรังวัดด้วยภาพถ่ายจาก UAV ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ASPRS 2014

 • จัดระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี

 • จัดทำฐานข้อมูลอาคาร เพื่อปรับปรุงข้อมูลผังเมืองในแนว 15x3 ตร.กม.

 

รูปที่ 1 การรังวัดพิกัดทางราบด้วย STATIC GPS
และการรังวัดพิกัดทางราบด้วย Differential Leveling โดยใช้กล้องระดับ Digital

 

 

 

รูปที่ 2 การบูรณาการข้อมูลรังวัดภาคพื้นดินและแผนที่ภาพถ่ายออร์โธ
จาก UAV Photogrammetry พร้อมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS

 

 

รูปที่ 3 แสดงการใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน พ.ศ. 2533-2542

 

 

ตารางที่ 1 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเมืองขอนแก่น

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia