00:00:00

» การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

การเปลี่ยนแปลง Built-Up Area ของเมืองขอนแก่น ระหว่างปี 2538 - 2558

 

 

พ.ศ. 2538  ลักษณะเมืองขอนแก่นยังคงมีการกระจุกตัวอยู่หนาแน่นบริเวณศูนย์กลางเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทางฝั่งตะวันออกของถนนมิตรภาพ บริเวณถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง ถนนศรีจันทร์ ถนนประชาสโมสร ถนนพิมพสุต และถนนรื่นรมย์ ประชากร 221,479

 

พ.ศ. 2548  จะพบว่าการขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองในเขตเทศบาลบ้านเป็ด และตำบลเมืองเก่าทางด้านทิศใต้ ประชากร

 

พ.ศ.2558  เมืองขอนแก่นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทางด้านทิศเหนือในเขตเทศบาลเมืองศิลา โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านเหนือและด้านใต้ รวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกบริเวณรอบบึงหนองโคตรในเขต ทต บ้านเป็น  ทต เมืองเก่า  และพื้นที่ด้านทิศใต้ของเมือง (เกิดUrban Sprawl ในทุกทิศทางของเมือง)ประชากร  323, 409
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia