00:00:00

» งานออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ของโครงการนำร่อง ประกอบด้วย งานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) ระบบรถโดยสารและระบบการควบคุมการเดินรถ รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง

  • เพื่อเป็นข้อมูลและรายละเอียดสำหรับงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาผลกระทบและแนวทางในการกำหนดมาตรการลดผลกระทบของโครงการ

  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประมาณค่าลงทุนโครงการ ได้แก่ ค่าก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาค่าจัดกรรมสิทธิ์และเวนคืน ชดเชยอสังหาริมทรัพย์  ค่างานระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น ซึ่งจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการเงิน รวมไปถึง การศึกษารูปแบบการลงทุนและแผนการดำเนินงานโครงการ

 

แนวคิดการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม อาคารสถานี ได้กำหนดกรอบมาตรฐานการออกแบบ ดังนี้

  • ออกแบบเป็น Universal Design

  • ผู้ใช้อาคารมีความเข้าใจในการใช้พื้นที่ได้ง่าย มีลำดับขั้นในการเข้าถึงพื้นที่เหมือนกันทั้งระบบ

  • มีรูปแบบสถาปัตยกรรมทันสมัย โดยมีกลิ่นอายของศิลปะและอัตลักษณ์ท้องถิ่น แฝงอยู่ในอาคารที่ผู้ใช้อาคารสัมผัสได้

  • มีการนำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ มีความกลมกลืนของงานสถาปัตยกรรมต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ

 

 

การนำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถานีของสถานีแต่ละแห่ง

 


ตัวอย่างการออกแบบสถานีของสถานีแต่ละแห่ง

 


รูปที่ 4 ตัวอย่างสถานียกระดับแบบต่างๆ

 


รูปที่ 5 ตัวอย่างงานออกแบบรายละเอียดสถานีจอดและจร
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia