00:00:00

» การคัดเลือกระบบขนส่งที่เหมาะสมกับชาวขอนแก่น

 

การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชน


แนวทางในการคัดเลือกระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมสำหรับเมืองขอนแก่น

 

การจำแนกประเภทตามลักษณะเขตทาง (Right Of Way)

ประเภทระบบขนส่งสาธารณะ ตัวอย่างระบบขนส่งสาธารณะ
ประเภท A :เป็นระบบที่มีเส้นทางการให้บริการเฉพาะซึ่งแยกตัวออกมาจากการจราจรอื่น
อย่างชัดเจน สามารถควบคุมเขตทางได้อย่างเต็มที่ 

Mass Rapid Transit, MRT

Mono Rail
ประเภท B : เป็นระบบที่มีเขตทางแยกออกมาจากการจราจรอื่น แต่อาจมียานพาหนะประเภทอื่น
วิ่งผ่านบริเวณทางแยกหรือมีคนเดินข้ามทางนั้นได้

Bus Rapid Transit, BRT
ประเภท C : เป็นระบบขนส่งสาธารณะแบบผสมผสานกับกระแสจราจรบนพื้นถนน
Tram or Street Car

Light Rail Transit, LRT

Vuchic (2007)

 

 

สรุปผลการคัดเลือกระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองขอนแก่น

  • จังหวัดขอนแก่นมีประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจำแนกตามเขตทางได้เป็นรูปแบบประเภท B คือ ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) และ ระบบรถรางเบา (LRT)
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia