00:00:00

» การพัฒนาแบบจำลองการจราจรและขนส่ง

 

      ประยุกต์ใช้แบบจำลองจราจร (Traffic Model) ที่พัฒนาจากโครงการจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น และทำการปรับปรุงแบบจำลองให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งทำการปรับเทียบให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้  โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของโครงการต่อไป 

 


ขั้นตอนการศึกษาด้านจราจร

 

ที่ปรึกษาได้พัฒนาแบบจำลองการขนส่งและจราจรตามหลักวิธีมาตรฐาน 4 ขั้นตอน (Conventional 4 -step model) สรุปผลได้ดังนี้

- ใช้โครงสร้างแบบจำลองการจราจรและขนส่งที่พัฒนาเมื่อปี 2555  (ตามโครงการศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ต้นแบบในเมืองภูมิภาค เพื่อการจราจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น) เป็นต้นแบบ

- ปรับเทียบแบบจำลองให้เป็นปัจจุบัน (updated) โดยอาศัยข้อมูลการเดินทางของประชากรในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่เกี่ยวเนื่องที่สำรวจเพิ่มเติมในปี 2559 ตลอดจนปรับฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และการขนส่งให้เป็นปัจจุบัน

- ผลการตรวจสอบความถูกต้อง (validation) ในการพยากรณ์โดยแบบจำลอง โดยเทียบกับปริมาณการจราจรที่เส้น Screenline4 แนว ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

 
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia