00:00:00

» ข่าวสาร

การประชุมรับฟังความคิดเห็น วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล ...
เปิดแผนสิ่งแวดล้อมรถไฟฟ้ารางเบา
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากระบบรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของขอนแก่น พบประเด็นสำคัญระยะเดินรถคือ ฝุ่น เสียงและการสั่นสะเทือน แต่อยู่ในวิสัยจัดการได้...
เผยแผนพัฒนาเมืองรอบสถานีรถไฟฟ้ารางเบา
ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ การวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าและ...
วางแผนจราจรถนนมิตรภาพเป็นถนนเมืองรองรับรถไฟฟ้ารางเบา
หนึ่งในภารกิจของโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือต้องออกแบบและวางแผนการจัดระบบจราจรร...
เปิดเวทีวิพากษ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรถไฟฟ้ารางเบา
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 26 กรกฎา...
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อได้รับฟังควา...
การประชุม “ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง” “SMART MOBILITY IN SMART CITIES”
การประชุม “ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง” “SMART MOBILITY IN SMART CITIES” โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา...
แจงแบบรถไฟฟ้ารางเบา พร้อมแผนพัฒนาเมือง ระบบจราจรและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยในวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
การเสวนาระดับชาติ “อนาคตภาคอีสาน ONE Transport: ONE Development"
อนาคตภาคอีสาน ONE Transport : ONE Development ในงาน THAILAND Transport 2017 Better Connect, Better Life จัดขึ้นโดย กระทรวงคมนาคม ณ โรงแรมอวานี จังหวัด...
ชาวขอนแก่นตอบรับรถไฟฟ้าคึกคัก
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.30น. ณ โรงแรม อวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่...


ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia