00:00:00

» การประชุมรับฟังความคิดเห็น วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น (อ่าน 604)

          ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผู้จัดการโครงการฯเปิดเผยว่า สถานะโครงการปัจจุบัน ได้จัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 (เห็นชอบเมื่อ 18 ก.ย. 60)
จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษา 26 ธค. 60 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น WEB SITE FACEBOOK เอกสารเผยแพร่ วิดีทัศน์ สปอตวิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
และจัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 4 ครั้ง และจัดประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 3 ครั้ง และจะดำเนินการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์
หลังจากผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการต่าง ๆ

           การประชุมรับฟังความคิดเห็น วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ได้เชิญผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน มีทั้ง ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเขตทาง
และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้นำชุมชน นักการเมืองระดับท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานสมาคม/ชมรม ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนา/โรงพยาบาล
และสื่อมวลชน สื่อมวลชนส่วนกลาง/ส่วนท้องถิ่น

แนบเอกสารการนำเสนอ

https://drive.google.com/drive/folders/1ezxpdPd5PqndIss3_cUOSfYTRrnJjGwO?usp=sharing

 


Poster : admin | 17 มกราคม 61 00:00:00ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia