00:00:00

» เผยแผนพัฒนาเมืองรอบสถานีรถไฟฟ้ารางเบา (อ่าน 764)

              ผศ.ดร.มนสิชา เพชรนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองได้รายงานผลการศึกษาว่า การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ดีกับการพัฒนาเมืองที่ดี เป็น 2 แนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน รถไฟฟ้ารางเบาเป็นระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย ฉับไว คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นเมืองฉลาด เมืองกระชับ เมืองสีเขียว เมืองน่าอยู่และเมืองสวยงามก็จะทำให้มีกิจกรรมการอยู่อาศัย การค้า บริการ การจ้างงานและนันทนาการในรัศมีรอบสถานีรถไฟฟ้า ผลที่ตามมาคือผู้คนจะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้รถไฟฟ้าแทน เข้าทำนองรถดีคู่เมืองดี

          คณะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (Transit-Oriented Development : TOD) โดยปกติ TOD จะเกิดได้กับทุกๆสถานี แต่ในเบื้องต้นทางโครงการได้ออกแบบและวางแผนการพัฒนาในสถานีที่มีศักยภาพสูงและเป็นตัวอย่างของรูปแบบเมืองที่มีบทบาทแตกต่างกัน 3 ลักษณะดังนี้

  • พื้นที่รอบสถานีประตูเมืองถึงสถานีเซ็นเตอร์พอยท์และสถานีรถไฟมีบทบาทเป็นศูนย์กลางกิจกรรมการค้า การพาณิชย์ของภูมิภาค
  • พื้นที่รอบสถานี บขส 3 มีบทบาทเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบขนส่งของเมืองและจุดเปลี่ยนการเดินทางระหว่างเมือง
  • พื้นที่รอบสถานีโลตัสศิลามีบทบาทเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัย

        

  ในอนาคตเมื่อมีการเดินรถไฟฟ้ารางเบา พื้นที่รอบๆสถานีทุกสถานีจะมีการสัญจรเปลี่ยนต่อการเดินทางของผู้คนจำนวนมาก ทำให้เกิดธุรกิจการค้าการบริการเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถพัฒนาเป็นเมือง TOD ได้ต่อไป


Poster : admin | 24 กรกฎาคม 60 00:00:00ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia