00:00:00

» เปิดแผนสิ่งแวดล้อมรถไฟฟ้ารางเบา (อ่าน 618)

           รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้อธิบายถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบรถไฟฟ้ารางเบาสายท่าพระ-สำราญ ว่ามีการศึกษาถึง 2 ระยะคือ ช่วงเลือกเส้นทางนำร่องและระบบนำร่อง มีการศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เมื่อได้เลือกเส้นทางและระบบรถไฟฟ้ารางเบาจนถึงขั้นการออกแบบตำแหน่งสถานีและส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ทั้งนี้มีการเก็บข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต กำหนดจุดเก็บข้อมูลในรัศมี 500 เมตร 2 ฟากถนนมิตรภาพ เน้นจุดที่ตั้งสถานีที่มีความอ่อนไหวเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล จุดที่ตั้งสถานี เก็บข้อมูลครบรอบ 1 ปีเพื่อข้อมูลที่สมบูรณ์

          ผลการศึกษาพบว่าหากมีการเดินรถไฟฟ้ารางเบาผลกระทบสำคัญที่ต้องจัดมาตรการป้องกันแก้ไขคือ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน สามารถจัดการได้ โดยบริเวณหน้าโรงพยาบาลและโรงเรียนให้สร้างแนวกำแพงกันเสียง การปลูกต้นไม้ริมเขตทางรถไฟฟ้า.

ผลจากโครงการอาจจะมีมากกว่าแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆคือระยะก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะมีการขยายถนน รื้อเกาะกลางถนนสร้างสถานี เขตราง สะพานลอย กรณีทางยกระดับมีการสร้างตอม่อ เมื่อสร้างเสร็จยังมีการติดตั้งไฟจราจรใหม่ กิจกรรมเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและปัญหาจราจร ทั้งหมดสามารถกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบได้ พร้อมกับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดระหว่างการก่อสร้าง

          กล่าวโดยสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่จัดการได้ ฉะนั้นกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมก็ได้รักษา รถไฟฟ้าก็ได้นั่ง

 


Poster : admin | 24 กรกฎาคม 60 00:00:00



ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia