00:00:00

» การประชุม “ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง” “SMART MOBILITY IN SMART CITIES” (อ่าน 470)

         วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดการจราจรและขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้จัดการประชุมเรื่อง “ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง” “SMART MOBILITY IN SMART CITIES” ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ “นโยบายเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็น Smart University”

         การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำแนวคิด Smart City มาใช้กับเมืองได้ และให้คำแนะนำสำหรับการสร้างธุรกิจใหม่เกี่ยวกับ Smart Mobility โดยเฉพาะยานพาหนะไฟฟ้า และเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตต่อ Smart Mobility ในประชุมได้มีการจัดการเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “อนาคตระบบขนส่งอัจฉริยะ: บทเรียนจากเบลเยียมและสหภพยุโรป” ได้เชิญ รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility): บทบาทชองการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit, LRT)”และได้เชิญ อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จากัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ” และได้เชิญ Mr. Carlo Mol หัวหน้าโครงการเทคโนโลยีด้านพลังงาน สถาบัน The Flemish Institute for Technological Research (VITO) ประเทศเบลเยียม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Smart Electric Mobility in Smart Energy Cities: Initiatives and lessons learned in Belgium and Europe” โดยมี ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicles Association of Thailand - EVAT) เป็นประธานในการเสวนา

         ในการประชุมมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลเมืองเก่า คณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน

 


Poster : admin | 16 มิถุนายน 60 00:00:00ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia