00:00:00

» แจงแบบรถไฟฟ้ารางเบา พร้อมแผนพัฒนาเมือง ระบบจราจรและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (อ่าน 1128)

            รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้จัดการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าโครงการได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยอีกครั้งในวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักธุรกิจ ผู้นำชุมชน และภาคราชการเข้าร่วมการระดมความคิดเห็นแยกเป็น 4 กลุ่มๆละ 3 ชั่วโมง ได้รับความร่วมมือจากชาวขอนแก่นเป็นอย่างดียิ่ง

            การประชุมครั้งนี้ทางโครงการได้เสนอผลการศึกษาประเด็นสำคัญ คือ การออกแบบระบบและการจัดการด้านวิศวกรรม แผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าในลักษณะเมืองกระชับและ Smart City แผนการจัดการจราจร และผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมมาตรการแก้ไข ประชาชนชาวขอนแก่นภาคส่วนต่าง ๆทั้ง 4 กลุ่ม ต่างให้ความสนใจซักถามและเสนอความคิดเห็น ประเด็นที่ห่วงใย ซึ่งทางโครงการได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำไปประกอบการวิเคราะห์ข้อสรุปรายงานต่อไป


Poster : admin | 4 พฤษภาคม 60 00:00:00ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia