00:00:00

» ชาวขอนแก่นตอบรับรถไฟฟ้าคึกคัก (อ่าน 639)

เมื่อวันที่  29 กันยายน   2559 เวลา 9.00-12.30น. ณ โรงแรม อวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม มอบให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ศึกษา การประชุมครั้งนี้ยังคงได้รับความสนใจจากชาวขอนแก่นไม่น้อยไปกว่าครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน  เห็นได้ชัดว่าชาวขอนแก่นให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่นของตนเป็นอย่างมาก

        

            ในภาคพิธีการ หลังจาก  รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้จัดการโครงการกล่าวรายงาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ได้กล่าวเปิดการประชุม  จากนั้น นางวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์สารสนเทศการขนส่งและจราจร และ นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  ด้านการประชุม เริ่มโดย ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผู้จัดการโครงการกล่าวถึงรายละเอียดการศึกษาที่ผ่านมาของโครงการจนถึงปัจจุบัน พร้อมแนะนำคณะผู้เชียวชาญที่ร่วมดำเนินศึกษาในครั้งนี้ รศ.ดร พนกฤษณ  คลังบุญครอง ได้ให้ข้อมูลขั้นตอนการเลือกระบบและเส้นทางที่จะนำมาเป็นเส้นทางนำร่องที่ได้ศึกษามาได้ผลดังนี้ ระบบที่เหมาะสมเป็นระบบขนส่งสาธารณะในเขตจงหวัดขอนแก่นคือ ระบบรถไฟฟ้ารางเบา และเส้นทางที่เหมาะสมเป็นเส้นทางนำร่องคือ คือ เส้นทางสายเหนือ-ใต้ (ท่าพระ-สำราญ) และ นายบรรพต เจริญสัตยธรรม ได้นำเสนอรายละเอียดการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ  สถานีขนส่ง 16 สถานี และจุดจอด จุดซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า   ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ ได้อธิบายถึงกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นหากมีระบบขนส่งสาธารณะนี้เกิดขึ้น  และในภาคการแสดงความคิดเห็น รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ ประชาชนชาวขอนแก่นได้แสดงข้อคิดเห็น  ข้อห่วงใยในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากมีระบบรถไฟฟ้ารางเบาเกิดขึ้น แต่ยังคงสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบา เพื่อพัฒนาเมืองต่อไป    

     

    

 

 


Poster : admin | 3 ตุลาคม 59 00:00:00
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia