00:00:00

» นักธุรกิจ – ผู้นำชุมชน ขอนแก่น สัมมนาคึกคัก หนุน – เร่ง รถไฟฟ้ารางเบา (อ่าน 8631)

ประชุมระดมสมองวิพากษ์แบบเบื้องต้นรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น สายสำราญ – ท่าพระ ระยะทาง 23 กิโลเมตร

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยระดมสมองชาวขอนแก่น ทั้งผู้ประกอบธุรกิจริมถนนมิตรภาพและผู้นำชุมชนจากเทศบาลตำบลสำราญ ต.ศิลา ต.เมืองเก่า ต.ท่าพระ และเทศบาลนครขอนแก่น รวม 74  คนโดยจัดเป็น 4 กลุ่ม ประชุมเมื่อวันที่29 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2559  การประชุม มี รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครองผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมการขนส่ง รองผู้จัดการโครงการ รศ.ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร. มนสิชา  เพรชรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

แนวคิดเบื้องต้นสำหรับการออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการเสนอคือ ระบบรถไฟฟ้ารางเบาระหว่างบ้านสำราญถึงบ้านท่าพระ มี 16  สถานี  เป็นสถานีระดับดิน11สถานี สถานียกระดับ 5 สถานี สำหรับจุดที่มีกระแสจราจรหนาแน่น ได้แก่ แยกเจริญศรี บิ๊กซี เซ็นเตอร์พอยท์  เซ็นทรัล และแยกสามเหลี่ยม  ตัวสถานีและราง ตั้งอยู่กลางถนนมิตรภาพ  ซึ่งจะใช้พื้นที่เกาะกลางถนนและผิวจราจร  ฝั่งละ 1 เลน รวมความกว้าง 13.6 เมตร ตลอดเส้นทางแต่จะมีการเพิ่มช่องจราจร หรือก่อสร้างสะพานมาทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปเพื่อให้ กระทบต่อระบบจราจรเดิมให้น้อยที่สุด  

     

การสัมมนากลุ่มย่อยเป็นไปด้วยความราบรื่น นักธุรกิจ ผู้นำชุมชน และข้าราชการท้องถิ่นเทศบาลต่างๆให้ความสนใจ ร่วมคิดร่วมเสนอแนะและแสดงข้อห่วงใยต่างๆ อย่างกว้างขวาง ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ใช้รถนั่ง การเชื่อมต่อการเดินทางกับการรถอื่นๆ สถานที่จอดรถ เวลาเดินรถ ค่าโดยสาร รวมถึงความเหมาะสมของตำแหน่งสถานี ทั้งนี้มีผู้นำชุมชนบางท่านเป็นห่วงเกี่ยวกับความคุ้มทุน  แต่ผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่สนับสนุนให้ดำเนินโครงการ อยากให้มีการก่อสร้างและเดินรถโดยเร็ว  รศ.ดร.พนกฤษณ  คลังบุญครอง  รองผู้จัดการโครงการได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมสัมมนา พร้อมแจ้งว่าจะน้อมรับความเห็นข้อแนะนำทั้งหมดประมวล นำไปประกอบในการออกแบบรายละเอียดต่อไป และจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอะวานี ขอนแก่น โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

 

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.KTS2016.com   หรือFacebook :KTSKhonkaen2016

      


Poster : admin | 7 กันยายน 59 00:00:00
ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia