00:00:00

» ถาม - ตอบ

ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อย
 

คำถาม :

ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองขอนแก่นคือระบบใด

คำตอบ :

  • จังหวัดขอนแก่นมีประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจำแนกตามเขตทางได้เป็นรูปแบบประเภท B คือ ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) และ ระบบรถรางเบา (LRT) 

 

 

คำถาม :

ความแตกต่างระหว่าง ล้อยาง และล้อเหล็ก

คำตอบ :

  • ล้อยางทำให้มีเสียงดังน้อยกว่าล้อเหล็ก

  • ระบบล้อยาง ต้องมีการบำรุงรักษาและเปลี่ยนล้อยางบ่อยครั้ง

  • ระบบล้อเหล็ก มีระบบการสับรางที่ไม่สลับซับซ้อนในขณะที่ระบบนำร่องสำหรับรถประเภทใช้ล้อยางจะต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และ​มีลานจอดรถต่างระดับ grade

  • ระบบล้อเล็กสามารถใช้เขตทางประเภท A, B หรือ C ในขณะที่ระบบที่วิ่งด้วยล้อยางใช้ได้เฉพาะเขตทางประเภท A

  • ล้อยางสามารถวิ่งบนถนนคอนกรีต ถนนยางมะตอย หรือพื้นผิวชนิดอื่นได้

  • ระบบล้อยาง จะมีค่าใช้จ่ายลงทุนต่ำกว่าล้อเหล็ก

 

 

คำถาม :

ราคา / กิโลเมตร ระหว่าง BRT และ LRT 

คำตอบ :

  • จากการทบทวนวรรณกรรมการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อระยะทางของระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ (Parsons Brinckerhoff, 2013) ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) มีค่าใช้จ่ายประมาณ 5 - 30 ล้านเหรียญดอลล่าต่อไมล์ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบรถรางเบา (LRT) มีค่าใช้จ่ายประมาณ 50 - 140 ล้านเหรียญดอลล่าต่อไมล์ 

คำถาม :

 เมื่อศึกษษออกแบบรายและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้ว  ขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไร?  เป็นหน้าที่ของใคร?  เมืองขอนแก่นจึงจะมีการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะใหม่ได้จริง

คำตอบ :

เมื่อการศึกษาออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จ  เป็นภารกิจของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่จะนำเสนอต่อรัฐบาล  ผ่านกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาด้านการลงทุน หรือหาผู้ลงทุนต่อไป


ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia