00:00:00

» BOOKLET

BOOKLET1
รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงาน...อ่านต่อ
BOOKLET2
รายละเอียดขั้นตอนการศึกษาเลือกระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองขอนแก่น และเส้นทางนำร่อง...อ่านต่อ
BOOKLET3
รายละเอียดการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบาและสถานีตลอดเส้นทางนำร่อง...อ่านต่อ
BOOKLET4
รถรางสร้างเมืองขอนแก่นให้น่าอยู่...อ่านต่อ
BOOKLET5
รถรางสร้างเมือง การเดินทางแบบฉลาดของชาวขอนแก่น...อ่านต่อ

ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia