00:00:00

» ระบบขนส่งสาธารณะ

      ระบบขนส่งสาธารณะ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) Grade-separated" หรือ "Exclusive" (2) ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit, BRT) ระบบขนส่งสาธารณะแบบรางเบา (Light Rail Transit, LRT) และ (3) รถโดยสารประจำทาง โดยในเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศได้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตเมืองดีขึ้น ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานลง เรียกว่า 'Smart City' เช่น San Francisco, Amsterdam, Tokyo, Stockholm เป็นต้น

 

      และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการที่จะพัฒนาควบคู่ไปด้วยกันคือ การพัฒนาและจัดการเมืองหรือพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้เกิดความกระชับ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน เรียกว่า TOD (Transit-Oriented Development) ซึ่งมักมีองค์ประกอบหลายด้าน เช่น พื้นที่ย่านการค้า, พื้นที่ย่านพักอาศัย, พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ที่พักอาศัยแบบหนาแน่นน้อย

 

การจำแนกระบบขนส่งสาธารณะ เทคโนโลยีระบบขนส่งสาธารณะที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน จำแนกประเภทของรูปแบบการขนส่งตา... อ่านต่อ
เมืองฉลาด Smart City เป็นคำเรียกเมืองที่มีระบบสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยี ที่ทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตเมืองดีขึ้น ลดผล... อ่านต่อ
แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง TOD หรือ Transit-Oriented Development เป็นรูปแบบการพัฒนาและจัดการเมืองหรือพื้นที่รอบสถานี ... อ่านต่อ

ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia